2019–2021 m. Erasmus+ KA229 projektas "4 elements - STEAM in early education"

 

2019 m. spalio mėn. mūsų lopšelyje-darželyje pradedamas įgyvendinti Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektas "4 elements – STEAM in early education" (liet. „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme”), projekto numeris – 2019-1-PL01-KA229-065638_5. 

Projektas skirtas ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams, jo tikslas – plėsti vaikų kompetencijas ir kritinį loginį mąstymą, žadinti vaikų susidomėjimą gamtos mokslais, skatinti jų ekologinę savimonę per jiems patrauklias praktines veiklas į pagalbą pasitelkiant informacines komunikacines technologijas. 

Įgyvendinant projektą ugdymo turinys bus praturtintas 4 stichijų – oro, vandens, žemės ir ugnies elementų bei su jais susijusių temų gilesniu pažinimu, grįstu patirtiniu ugdymu(si).  Suplanuotos veiklos yra pagrįstos eksperimentais, stebėjimais, tyrinėjimais, šiuolaikinėmis technologijomis ir vaikų meninės raiškos plėtra. Siekiama, kad pažinimo formos būtų kuo įdomesnės, metodai įvairesni, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgti jaunojo tyrėjo ir atradėjo akimis.

Projekte dalyvaujantys pedagogai turės galimybę patobulinti ir praplėsti savo profesines kompetencijas, įgyti žinių apie praktinį STEAM metodo taikymą ir platesnį IKT priemonių naudojimą ikimokyklinėse ugdomosiose veiklose. Dalindamiesi patirtimi, grįsta skirtingais ugdymo modeliais, mokytojai ir vaikai galės pasitikrinti savo žinias, naudotus mokymo metodus ir praplėstas kompetencijas bei pasimokyti vieni iš kitų. Skatindami tėvų ir įstaigos bendradarbiavimą, į projektinių veiklų įgyvendinimą įtrauksime ir vaikų tėvelius. Tikimės, kad glaudus ugdymo įstaigos bendruomenės bendradarbiavimas bei komandinis darbas su partneriais iš Lenkijos, Portugalijos, Makedonijos ir Italijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų padės mums ugdyti atsakingus Europos piliečius.

Informacija apie projekto eigą, veiklas, sukurtus produktus ir rezultatus taip pat talpinama eTwinning platformoje įgyvendinamame projekte. 

Projekto trukmė 24 mėnesiai. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšų.

Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Kūrybinių darbų paroda-konkursas „Keturios stichijos – žemė, vanduo, oras, ugnis“

2020-12-16

 

Lapkričio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis inicijavo rajoninį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą-konkursą „Keturios stichijos – žemė, vanduo, oras, ugnis“. Konkursui buvo pateikti 7 darbai iš 3 Kelmės rajono lopšelių-darželių. Dėkojame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms ir jų ugdytiniams už kūrybiškumą ir bendradarbiavimą.

Konkursui pateiktus darbus ir komisijos sprendimą galite pamatyti vaizdo medžiagoje.

 

 

 

Veiklos, skirtos žinių apie švarų orą stiprinimui (P13)

2020-12-07

 

Lapkričio mėn.  „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Bitučių“, „Zuikučių“, „Meškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo veiklose, skirtose žinių apie švarų orą plėtojimui. Tikslingai organizuotuose užsiėmimuose vaikams buvo diegiama nuostata, kad gera fizinė ir emocinė žmogaus savijauta labai priklauso nuo oro švarumo, o užterštas oras gali tapti įvairių sveikatos sutrikimų, ligų šaltiniu. 

Per veiklas buvo diskutuojama, kokia žmogaus veikla daro neigiamą poveikį aplinkai ir ką kiekvienas iš mūsų galėtų padaryti, kad sumažintų oro taršą. Tiek žiūrėdami vaizdo medžiagą, tiek lauke vaikai stebėjo netoliese iš kamino besiveržiančius dūmus. Mokytojos paaiškino jiems, kad dūmai susidaro kūrent kietąjį kurą – anglis,  malkas, taip pat buitines atliekas. Užterštoje aplinkoje pasireiškęs galvos skausmas ir akių graužimas yra natūrali žmogaus reakcija į sveikatai pavojingas kietąsias daleles. Namuose vaikai su tėveliais aptarė, kokios kuro rūšys mažiausiai kenkia aplinkai, ir kitą dieną darželyje pasidalino informacija su draugais ir mokytojomis. 

Aptardami galimybes mažinti oro taršą, ikimokyklinukai siūlė mašinas keisti ekologiškomis susisiekimo priemonėmis, o buityje naudoti mažiau cheminių priemonių – valiklių ir oro gaiviklių. Per meninio ugdymo užsiėmimus jie nupiešė savo svajonių dviratuką ar paspirtuką ir žemę, kurioje būtų gera gyventi visiems. 

Grupėse buvo atlikti eksperimentai su žvake ir baltu popieriaus lapu bei lauke ant palangės savaitės laikotarpiui stebėjimui palikta plėšyta vata tam, kad ikimokyklinukai geriau suvoktų ir įvertintų plika akimi nematomos taršos padarinius.

Darželyje buvo organizuota dviratukų ir paspirtukų popietė. Vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse, žaidė judriuosius žaidimus, prisiminė saugaus elgesio su dviratėmis transporto priemonėmis taisykles. Ugdytiniai ne tik gerai praleido laiką, bet ir stiprino sveikos ir aktyvios gyvensenos įgūdžius.

Veiklų apie švarų orą savaitės pabaigoje vaikai darė plakatus „Švarus oras – užterštas oras“, kuriuose vaizdžiai susistemino įgytas žinias. 

Veiklomis siekta ugdytinius paversti aktyviais dalyviais, o ne pasyviais stebėtojais, suteikti visiems galimybę išreikšti save jiems priimtinu būdu, plėtoti ekologinės sampratos ugdymą ikimokyklinio ugdymo turinio kontekste.

Veiklų  akimirkos

 

 

Ekologinio sąmoningumo ugdymas(-is) per STEAM prizmę (P11)

2020-10-19

 

Formuojant vaikų ekologinį sąmoningumą didelė atsakomybė tenka ugdymo įstaigai ir pedagogui. Mokytojai ieško atsakymų į klausimus, ar mes ugdome žmogų, gebantį suvokti dabartinę ekologinę situaciją ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Įgyvendindama 2019-2020 m. Erasmus projektą "4 elements – STEAM in early education" (liet. „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme”), rugsėjo mėn. vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Matuliauskienė „Zuikučių“ grupės vaikams organizavo veiklą „Gamtoje kaip namuose – švaru, saugu ir gera!” Kadangi ekologinių aplinkosauginių veiklų planavimas ir organizavimas yra svarbi prielaida vaikų ekologinei aplinkosauginei patirčiai sukaupti ir kompetencijoms išsiugdyti, mokytoja veiklą organizavo atsižvelgdama į vaikų patirtį ir parinkdama jiems patrauklią temą, apimančią įvairias veiklos sritis. Tema buvo plėtojama visą savaitę, todėl pedagogė numatė įvairias ugdymo formas ir metodus, kurie buvo projektuojami orientuojantis į veiklos metu įgyjamas kompetencijas, skatintų vaikus tyrinėjimui ir saviraiškai, atitiktų jų interesus.

Per veiklas vaikai aiškinosi naujas sąvokas, diskutavo, žaidė ekologinius žaidimus, piešė plakatus ir tvarkė darželio aplinką. Tėvų buvo paprašyta namuose padiskutuoti su vaikais, kokios yra svarbiausios visuotinio atšilimo priežastys, kaip mes galime užkirsti kelią gamtos taršai.

Veiklos „Gamtoje kaip namuose – švaru, saugu ir gera!” akimirkos

 

 

„Susipažįstame su ugnimi“

2020-09-11
 
 

2020 m. liepos-rugpjūčio mėn. mūsų darželio ugdytiniai, projekto „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ dalyviai, kartu su savo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis įgyvendino veiklas, per kurias pagilino turimas žinias bei jas papildė naujomis apie vieną iš keturių gamtos stichijų – ugnį. STEAM metodo pagrindu buvo suplanuotos ir įgyvendintos 5 veiklos. Ugdytiniai žiūrėjo edukacinę animaciją apie ugnies keliamą pavojų ir aptarė, ką reikia daryti kilus gaisrui, lankėsi gaisrinėje ir apžiūrėjo gelbėjimo įrangą ir priemones, stebėjo mokytojų atliekamus bandymus su ugnimi ir  surengė piešinių parodą apie ugnį ir gaisrą gamtoje, taip paruošė trumpą pamokomąjį vaidinimą apie neatsargų elgesį su degtukais „Ežio namas“.

2020 m. rugsėjo 10 d. vyko projekto partnerių koordinatorių virtualus susitikimas, per kurį ne tik buvo aptartas tolimesnis projekto partnerių bendradarbiavimas bei projekto eiga. Mūsų įstaigos projektų vadovė pristatė partneriams mūsų įstaigoje įgyvendintas veiklas apie ugnį. 

Veiklų apie ugnį pristatymą galite pamatyti žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje.

 

 

 

„Aš žaidžiu su vandeniu“

2020-07-02

 

Įgyvendindami 2019-2021 m. Erasmus+ KA229 projektą 4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“,  „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Bitučių“, „Zuikučių“, „Meškučių“, „Pelėdžiukų“, „Varliukų“, „Kačiukų“, „Boružiukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniai dalyvavo veikloje „Aš žaidžiu su vandeniu“. Veiklos tikslas – skatinti naujas vaikų patirtis per praktinę projektinę veiklą ir ugdyti atsakingą jų požiūrį į vandens naudojimą. Nors karantinas sujaukė mūsų planus paminėti pasaulinę vandens dieną kovo mėnesį, neabejojame, kad vasara yra labai palankus metų laikas plėtoti ugdytinių žinias atvirose lauko aplinkose ir naujai įrengtoje lauko klasėje.

Per veiklą Aš žaidžiu su vandeniu“ ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai tęsė pažintį su vienu iš keturių elementų gamtoje – vandeniu, jo savybėmis, aptarė vandens svarbą ir naudą gyviesiems organizmams ir gamtai.  Stotelių metodu organizuotoje veikloje darželio kieme vaikams buvo sudarytos sąlygos eksperimentuoti, tyrinėti ir žaisti. Stotelių metodas – tai aktyvusis mokymo metodas, kuris sudomina, įtraukia visus dalyvius ir abejingų jam nebūna. Vaikų laukė šios užduotys:

  • lauko klasėje pasigaminti laivelius iš kempinių ir juos leisti į baseiną. Plukdyti, pūsti vandenį šiaudeliu siekiant sukelti bangas;
  • iš sušlapintų kempinių išgręžti vandenį į permatomus kibirėlius ir pažiūrėti, kuriame kibirėlyje yra daugiau vandens.
  • ant didelio popieriaus lapo piešti su dažais, po to juos apipurkšti vandeniu ir išgauti spalvas liejimo būdu.
  • vandens baseinėlyje paskleistas spalvotas gumytes surinkti mediniais iešmeliais, jas surūšiuoti pagal spalvas į reikiamos spalvos kibirėlius bei pamėginti gumytes suskaičiuoti.
  • atlikti bandymą su maišeliais ir vandeniu: į maišelį įpilti vandens, jį užrišti ir po vieną mesti maišelius su vandeniu prie išdėliotų spalvotų bokštelių; numetęs maišelį vaikas įvardina, prie kurios spalvos jis nukrito.
  • pasigaminti vandens lelijas iš popieriaus ir jas sudėjus į vandenį stebėti, kaip jos skleidžiasi; sunumeruoti, kokia seka jos ,,pražydo“ ir sugrupuoti pagal spalvas.

Tikimės, kad kūrybiškai organizuotos veiklos paįvairino ugdymo(si) procesą ir leido ugdytiniams aktyviai veikti ir atsiskleisti, gerino jų socializacijos įgūdžius ir suteikė pasitikėjimo savo jėgomis. Vaikai ne tik įgijo naujų žinių ir įgūdžių, sustiprėjo jų vertybinės nuostatos – padedami savo mokytojų, darželinukai suvokė, koks gyvybiškai svarbus yra vanduo, kaip svarbu jį saugoti ir tausoti.

    Veiklos „Aš žaidžiu su vandeniu“ akimirkas kviečiame žiūrėti vaizdo medžiagoje:

 

 

 

„Knyga apie profesijas, susijusias su 4 elementais“

2020-04-29
 

Įgyvendindami Erasmus + projektą „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“, „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Zuikučių“, „Kačiukų“, „Meškučių“, „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai vasario-kovo mėn. turėjo užduotį – susipažinti su įvairiomis profesijomis, susijusiomis su oru, vandeniu, ugnimi ir žeme. Vaikai su savo auklėtojomis ne tik ieškojo informacijos ir ją tyrinėjo, žiūrėjo vaizdo medžiagą apie šias profesijas, tačiau ir kūrė spalvingus darbelius apie šias profesijas. Su dviejų profesijų – miškininko ir ugniagesio gelbėtojo – atstovais ugdytiniams netgi pavyko susitikti, pabendrauti ir apžiūrėti jų darbo įrankius.

Įgiję žinių apie ugniagesio, jūreivio, daržininko, lakūno ir girininko profesijas, ugdytiniai, padedami auklėtojų, jas apibendrino ir sudėjo į knygelę, kurią apipavidalinti ir pristatyti projekto partneriams padėjo auklėtoja Irma Diminskienė ir projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Knygutė apie profesijas anglų kalba yra įkelta į  eTwinning platformoje  (skirtoje bendradarbiauti ir keistis patirtimi tik platformoje registruotiems pedagogams iš Europos šalių) įgyvendinamą projektą.

Džiaugiamės savo ugdytinių ir jų auklėtojų Danguolės, Eglės, Laimos, Elenos ir Rasos kūrybingumu ir nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Akimirkos iš veiklų apie profesijas

 

 

Atradimo džiaugsmas, grįstas STEAM veiklų praktika

2020-02-17

 

2020 m. sausio mėnesį įgyvendinant 2019–2020 m. Erasmus+ projekte „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ numatytas veiklas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Zuikučių“, „Kačiukų“, „Meškučių“, „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse virė darbas. Paskatinti auklėtojų ugdytiniai trumpam tapo tyrinėtojais, mažaisiais menininkais, gamtosaugininkais.

Ugdydami vaikų ekologinę kultūrą, aiškinomės apie neatsakingai išmetamų atliekų žalą žmogaus sveikatai ir aplinkai. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, vaikai sužinojo, kodėl svarbu tausoti ir saugoti gamtą ir kokiais būdais tai galima padaryti. Daug dėmesio skirta atliekų rūšiavimui: dirbdami grupelėse,  vaikai rūšiavo įvairias atliekas pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir dėjo atliekas į atitinkamos spalvos konteinerį taip ugdydami savo rūšiavimo įgūdžius ir plėtodami sveikos gyvensenos žinias. Savarankiškai padarę barškučius iš panaudotų plastikinių šaukštelių, ugdytiniai įsitikino, kad didžioji dalis surūšiuotų medžiagų po perdirbimo yra prikeliamos „antram gyvenimui“.

Užsiėmimų dalyviams įdomios buvo eksperimentinės-kūrybinės veiklos su 3-is elementais – oru, vandeniu, ugnimi: išbandyta, kaip oras gali padėti „piešti“ (dažų pūtimas šiaudeliu), aiškintasi, kodėl apvertus stiklinę su vandeniu, uždengtą popieriumi, vanduo neišsilieja, o gėlė, pamerkta į spalvotą vandenį, po kurio laiko pakeičia spalvą. Spėliota, kodėl užvožus stiklinę žvakutė užgęsta, o balionai, užmauti ant butelio, į kurį įpilta sumaišyta soda su actu,  išsipučia. Ieškodami atsakymų į jiems kilusius klausimus, vaikai ne tik įgijo naujų žinių apie įvairius reiškinius ir patobulino savo kompetencijas, bet ir praplėtė savo žodyną naujais žodžiais.

Veiklomis siekta skatinti ugdytinių smalsumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ir saviraišką, mokyti juos sieti teorines žinias su praktine veikla. Vaikams yra sudarytos sąlygos domėtis, abejoti, bandyti ir atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus ir tuo pačiu formuoti(s) pamatus tolimesniam  kritinės ekologinės savimonės ugdymui(si) nuo mažų dienų.

 

STEAM veiklų akimirkos

 

 

„Garsiausi Lietuvos mokslininkai / iškilios asmenybės“

2020-02-11

 

Įgyvendindami projekte numatytas veiklas, sausio mėn. projekte dalyvaujančių „Pelėdžiukų“, „Meškučių“, „Zuikučių“, „Kačiukų“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai kartu su auklėtojomis kalbėjo apie mūsų šalį garsinusius ir tebegarsinančius žmones. Vaikai aptarė sąvoką „įžymus“, diskutavo, ką reiškia būti žymiu, bandė įvardinti, kokius žymius mokslo, meno ir kitų sričių žmones jie žino. Kiekviena projekte dalyvaujanti grupė pasirinko skirtingą asmenybę, rinko apie ją medžiagą, darė įvairius su tuo žmogumi susijusius darbelius ir, įtvirtindami įgytas žinias, padarė plakatą apie pasirinktą iškilią asmenybę. Taip vaikai sužinojo, kuo įžymūs ir nusipelnę  Lietuvai yra Selemonas Paltanavičius, Ričardas Kazlauskas, Bronislovas Balčytis, Algimantas Jonas Marcinkevičius ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Muzikos salėje buvo organizuota plakatų paroda, ir ugdytiniai su savo auklėtojomis galėjo susipažinti su kitų projekte dalyvaujančių grupių pasirinktu žymiu Lietuvos žmogumi ir plakatu apie jį.

Per veiklas ugdytiniai pagilino savo socialinę, meninę, pažintinę ir komunikavimo kompetencijas ir praturtino savo individualią patirtį. Pristatant Lietuvai svarbias asmenybes taip pat buvo orientuojamasi į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymą(si).

Veiklų akimirkos pateiktos žemiau esančioje vaizdo medžiagoje, kuri bus pristatyta projekto partneriams per mokymo(si) vizitą Portugalijoje 2020 m. kovo mėn.

 

 

 

Išrinktas projekto logotipas

2020-02-03
 
 

2019 m. gruodžio ir 2020 m. sausio mėn. visi projekto partneriai rinko projekto logotipą. Kiekviena projekte dalyvaujanti ugdymo įstaiga pateikė po vieną savo mokykloje atrinktą logotipą ir jį patalpino projekto Padlet virtualioje lentoje. Tada partneriai turėjo organizuoti projekto logotipo rinkimą pasirinkta forma. Mūsų vaikams labiausiai patiko portugalų ugdytinių logotipas, o partnerių balsų dauguma projekto logotipu tapo mūsų koordinatorių, Lodzės miesto darželio Nr. 163 pasiūlytas logotipas (žr. viršuje šalia eTwinning logotipo).

 

 

STEAM patirtis Lenkijoje

2019-12-12

 

2019 m. gruodžio 2-6 d. Lodzėje (Lenkija) įvyko pirmasis 2019-2021 m. Erasmus+ KA229 projekto "4 elements – STEAM in early education" (liet. „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme”) mokymo(si) vizitas, kuriame dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogės R. Valčiukienė, E. Uleckienė, E. Brazaitė ir projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė. Šio projekto koordinatorius – Lodzės miesto darželis Nr. 163 (lenk. Przedszkole Miejskie nr 163). Tai jau antrasis bendras mūsų lopšelio-darželio ir Lodzės darželio Erasmus+ projektas.

Susitikimo pradžioje dalyvius pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo darželio direktorė Brygida Woźniak. Projekto koordinatorė Marta Stefaniak pristatė projekte dalyvaujančius savo darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogus ir 5 dienų mokymo(si) vizito programą. Po vaikų koncerto apžiūrėję lopšelį-darželį partneriai iš Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Italijos pristatė savo ugdymo įstaigas, jose spalio-lapkričio mėnesiais įgyvendintas veiklas (medžiaga pateikta žemiau), išsakė savo lūkesčius dėl projekto, aptarė paraiškoje numatytas veiklas, jų trukmę, laukiamus rezultatus ir patikslino mokymo(si) vizitų laiką. Taip pat buvo pristatyti visose partnerių ugdymo įstaigose išrinkti projekto logotipai ir eTwinning erdvėje paskelbti vieningo projekto logotipo rinkimai.

Projekto dalyviai stebėjo 6 atviras veiklas su vaikais, grįstas STEAM. Buvo įdomu, kaip STEAM yra integruota į ugdymo procesą ir koks šios metodikos poveikis ugdytiniams. Domėjomės, kokius metodus naudoja kolegos lenkai organizuodami veiklas, kaip pasirinktą temą analizuoja skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste. Kadangi skyrėsi vaikų amžius, skyrėsi ir veiklų temos, organizavimo būdai ir priemonės. Projekto dalyvių stebėtą technologinę veiklą vedė ugdytinio mama, chemijos mokytoja, kuri rodė vaikams daug nuostabos ir kitų emocijų sukėlusius įvairius eksperimentus. Vaikai turėjo galimybę patys atlikti nesudėtingus bandymus ir patikrinti įvairias teorijas praktikoje. Ši veikla – puikus pavyzdys, kaip bendradarbiavimas su tėvais gali praturtinti ugdymo procesą. Pamokėlė apie cukrus ir jų vietą sveikos mitybos piramidėje taip pat sukėlė mažiesiems daug klausimų. Nuotaikinga buvo ir LEGO pamokėlė, kur vaikams buvo duota užduotis pasitelkiant išmonę ir fantaziją sukonstruoti vėjo malūnus naudojant įvairias konstruktoriaus detales. Vėliau vaikai kartu su pedagogais į pagalbą pasitelkę plaukų džiovintuvą tikrino, ar sukasi malūno sparnai. Ne mažesnį įspūdį paliko matematikos ir pasaulio pažinimo veiklos dvikalbėse grupėse – vaikams žinomi ir nauji terminai (skaičiai, spalvų, geometrinių figūrų pavadinimai ir kt.) buvo įtvirtinami dviem kalbomis: lenkų-anglų, lenkų-italų ir lenkų-ispanų. Aptardami matytas veiklas, padarėme išvadą, kad lenkų ikimokyklinio ugdymo pedagogai geba kurti inovatyvias veiklas ir pagal situaciją naujai pritaiko gerai žinomus ugdymo metodus, sudarydami galimybę kiekvienam vaikui ugdytis savo tempu. Užsiėmimai organizuojami taip, kad skatintų vaikų smalsumą, kūrybiškumą ir loginį mąstymą, sudaromos sąlygos įveiklinti savo jutimus: uostyti, ragauti, liesti, klausytis aplinkinių garsų. Per veiklas siekiama ne tik motyvuoti vaikus būti aktyvius, plėtoti jų komunikavimo gebėjimus, bet ir stimuliuoti jų refleksijas.

Projekto partneriai sutiko, kad užsienio praktikos patirtis ne visada tinka, tačiau pritaikius atskirus elementus dažniausiai gerosios patirtys yra įgyvendinamos, o tai jau yra teigiamas veiksnys ir ugdymo procesui, ir visiems jo dalyviams.

 

Vizito Lenkijoje akimirkos

 

 

Per mokymus Lenkijoje partneriams pristatyta mūsų medžiaga:

  • Mūsų ugdymo įstaigoje išrinktas projekto logotipas:

 
  • Vaizdo medžiaga apie mūsų darželio patirtį STEAM:

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas